Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu jest Kraina OZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Przedstawicielem Administratora jest Ewelina Sobolska, z którą możesz się skontaktować pod adresem e-mail ewelina.sobolska@krainaoze.pl oraz telefonem +48 518 190 990.

2. Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, numeru PESEL, adresu inwestycji oraz numeru telefonu – w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, czyli w celu podjęcia kontaktu i przedstawienia oferty przed zawarciem umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podane przez Ciebie dane osobowe możemy przetwarzać również w innych prawnie uzasadnionych interesach (na przykład w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń) oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W takich wypadkach, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od nas informacji marketingowych i handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail również w tym celu, m.in. drogą elektroniczną za pośrednictwem newslettera oraz poprzez mailing ofert. W takich wypadkach podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (m.in. poprzez link w przesłanym e-mailu lub kontaktując się z nami w sposób wskazany w punkcie 1), co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wycofania zgody, dane przetwarzane wyłącznie na tej podstawie zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

4. Jeżeli będziemy planować dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach, poinformujemy Cię o tym. Podanie danych osobowych dla celów wskazanych w punkcie 2 nie jest wymogiem ustawowym, lecz stanowi warunek zawarcia umowy, gdyż na ich podstawie dopasujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb oraz przygotujemy umowę. Nie jesteś zobowiązany do ich podania, natomiast jeżeli tego nie zrobisz, konsekwencją będzie niemożliwość zawarcia umowy, a co za tym idzie, niemożliwość dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej. Twoje dane przechowywać będziemy przez okres niezbędny dla realizacji umowy, nie dłużej niż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku przetwarzania dla celów, o których mowa w punkcie 3, będziemy je przechowywać co do zasady do momentu wycofania Twojej zgody, chyba że spełniona zostanie inna przesłanka umożliwiająca ich dalsze przetwarzanie zgodnie z prawem.

5. Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być m.in. podwykonawcy Administratora, tacy jak dostawcy systemów montażowych, montażyści, którzy będą współdziałać przy wykonywaniu Umowy. Ponadto, odbiorcami danych mogą być doradcy prawni, księgowi oraz podatkowi Administratora, jak też przedsiębiorstwa kurierskie i banki. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosujemy profilowania.

6. Masz prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, a także masz prawo do tego, by zostały one sprostowane lub usunięte. Ponadto przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możesz także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.